OSP Czaniec     -     ul. Kard. K. Wojtyły 38, 43-354 Czaniec     -     tel. 33 810 91 14    

Historia


Początki OSP Czaniec

Nieformalny początek założenia Straży Pożarnej w Czańcu to rok 1886 z umieszczoną datą na starym historycznym sztandarze. Jednakże w naukowych opracowaniach pierwszy zapis o powstaniu Straży w Czańcu to data 19 grudnia 1897 roku, kiedy to odbyło się pierwsze zebranie, na którym wybrano pierwszy zarząd w składzie:

Prezes – Alfred Fijałkowski (właściciel Fabryki Tektury w Czańcu),
Naczelnik – Józef Szpila,
Zastępca Naczelnika – Ignacy Piekiełko,
Członkowie – Jan Młynarski, Franciszek Kowalski, Ignacy Kubie, Franciszek Wiśniowski, Franciszek Szpila,

W skład sądu polubownego weszli – Michał Kierpiec, Tomasz Kozieł, Jan Kruczała,

Do komisji rewizyjnej weszli – Jędrzej Trojak, Piotr Kowalski

Od tego też czasu aż do roku 1905 działalność Straży polegała na używaniu wiader, toporków i bosaków przy gaszeniu ewentualnych pożarów. W 1905 roku zakupiono w Fabryce Dantego ręczną czterokołową sikawkę do remizy Nr 1 na Górnym Czańcu. W czasie wybuchu pierwszej wojny światowej kilkunastu druhów naszej Straży walczyło w szeregach armii austriackiej. Przełom 1922 na 1923 rok to okres budowy pierwszej murowanej remizy na Górnym Czańcu w miejsce starej drewnianej z przełomu dziewiętnastego wieku, która uroczyście poświęcono 24 sierpnia 1924 roku. Od 1931 do 1933 roku dzięki zabiegom wójta wsi Józefa Gałuszka oraz naczelnika straży Maksymiliana Ciężki wybudowano drugą murowaną remizę na Dolnym Czańcu.

W rok później zakupiono do niej ręczną dwukołową sikawkę. W 1935 roku przy Straży powstaje pierwsza żeńska drużyna, którą organizuje i prowadzi Józefa Trojak, drużyna liczy dwanaście członkiń. Z okazji czterdziestolecia 27 września 1936 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie pierwszego sztandaru przez księdza Teofila Pepesza.

 

Wybuch drugiej wojny światowej to początek okupacji naszej wsi i zanik działalności Straży. W dniach 27, 28 i 29 maja 1942 roku nastąpiło masowe wysiedlanie przez okupantów hitlerowskich wielu rodzin, w tym wielu druhów z naczelnikiem Wincentym Szłapa włącznie. Rok 1943 to okres utworzenia przez Niemców Straży Pożarnej, w skład której oprócz Niemców weszli również wszyscy niewysiedleni druhowie. W roku wyzwolenia i masowego odwrotu okupanta zostaje zniszczony prawie cały sprzęt przeciwpożarowy oraz umundurowanie. Z zawieruchy wojennej ocalał jedynie sztandar, który został ukryty przez Franciszka Kowalskiego jego chorążego i przechowany w wieży kościoła.

Zaraz po wyzwoleniu 24 lutego 1945 roku powołano pierwsze walne zebranie, na którym wybrano nowy zarząd w składzie:

· Prezes – Andrzej Błasiak,
· Naczelnik – Jan Suski,
· Zastępca Naczelnika – Józef Szlagor,
· Skarbnik – Stanisław Dudek,

Wtedy też rozpoczęto działalność od kompletowania sprzętu przeciwpożarowego. W czerwcu tego roku zakupiono od stacjonujących u nas żołnierzy radzieckich pierwszą silnikową motopompę. W czerwcu 1946 roku Straż otrzymuje pierwszy samochód marki Opel pochodzący z demobilu. W 1948 roku z inicjatywy Naczelnika Ferdynanda Pszczółka powstaje sekcja żeńska, którą prowadzi Emilia Byrska. W latach 1955-1957 powstała koncepcja budowy nowej remizy na łące plebańskiej obok Fabryki Tektury, któraż to idea upadła.

W 1958 roku dolinę Soły nawiedziła powódź, której skutki czynnie usuwają czanieccy druhowie. W 1959 roku wycofano z podziału bojowego wysłużony samochód Opel zastępując go samochodem Dodge również z demobilu. Lata 60-te i 70-te to wysoki poziom wyszkolenia bojowego sekcji prowadzonej przez Naczelnika Wiktora Cibor, czego przykładem jest zajmowanie czołowych lokat w pierwszych zawodach sportowo-pożarniczych byłego powiatu żywieckiego w Łodygowicach, Rędzinach oraz Słotwinie, kwalifikując naszą Straż do zawodów województwa krakowskiego w Myślenicach, na Błoniach w Krakowie oraz Krakowie Czyżynach. W 1965 roku OSP Czaniec obchodzi jubileusz 75-lecia wraz z wręczeniem jednostce sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo wsi.

19 lipca 1969 roku rozpoczęto budowę nowej (obecnej) remizy z inicjatywy ówczesnego Prezesa Mariana Wróblewski, Naczelnika Wiktora Cibor oraz druha Cypriana Cibor. Po trzech latach budowy uroczyście przekazano ją do użytku. W czerwcu 1973 roku OSP przydzielono samochód beczkowóz GB Star 25 przez Wojewódzką Komendę Straży Pożarnej w Krakowie. W lutym 1979 roku OSP udostępnia remizę do nauki Szkole Podstawowej Nr 1 na czas remontu jej siedziby ( do końca 1982 roku).

top

Lata 80-te

W styczniu 1983 roku przy Fabryce Tektury powstaje jednostka OSP, której założycielem jest Stefan Miodoński ówczesny kierownik zakładu. W 1983 roku przy OSP Czaniec powstaje Orkiestra Dęta, której założycielem jest ówczesny zarząd a kapelmistrzem zostaje druh Leopold Balcy. W tym okresie orkiestra liczy 25 członków. Tego samego roku 5 sierpnia OSP otrzymuje od Komendy Powiatowej w Żywcu motopompę Polonia PO 5E.

W 1985 roku Orkiestra Dęta działająca przy OSP bierze udział w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Żywcu. W 1988 roku OSP zostaje odznaczona złotym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. W latach 1989 do 1993 dokonano modernizacji i rozbudowy remizy, dobudowując dodatkowy duży garaż nowej generacji, kuchnię oraz salę widowiskową.

top

Lata 90-te

W 1991 roku dzięki pomocy ówczesnego Naczelnika Gminy Krzysztofa Laszczak, zostaje zakupiony nowy samochód Star 244 GBA.

20 sierpnia 1993 roku Orkiestra Dęta obchodzi jubileusz 10-cio lecia, prowadzona jest już przez kapelmistrza druha Eugeniusza Chmielniak. 30 września 1995 roku pożegnano zasłużonego kapelmistrza druha Leopolda Balcy.

W styczniu 1996 roku zostaje wybrany nowy zarząd, w skład którego wchodzą:


· Prezes – Władysław Maga,
· Vice Prezes – Ryszard Kołek,
· Naczelnik – Tomasz Nalborczyk,
· Zastępca Naczelnika – Andrzej Maga,
· Skarbnik – Bogumił Czernik,
· Sekretarz – Eugeniusz Chmielniak,
· Członek – Kazimierz Czernik,
· Członek – Wiktor Cibor,
· Członek – Andrzej Kowalski,

Od tego czasu rozpoczęły się przygotowania do obchodów jubileuszu 100-lecia istnienia jednostki. Z tego też powodu dokonano wielu prac związanych z remontami obiektu, takich jak: zainstalowanie gazowego pieca centralnego ogrzewania, remont kuchni, salę bilardową przerobiono na świetlicę młodzieżową, wymalowano remizę, wykonano instalację gazową wraz z piecem centralnego ogrzewania remizy.

Rok 1996 to również okres, od którego naszą Gminę zaczęły nawiedzać powodzie, w usuwaniu ich skutków czynnie biorą udział nasi druhowie. W okresie tym jednostka nasza wykonała szereg prac społecznych związanych między innymi ze zbiórką złomu oraz innych nieczystości na terenie naszej wsi. Jak co roku jednostka uczestniczyła w gminnych zawodach sportowo pożarniczych zajmując następujące miejsca: drugie miejsce trzy sekcje, trzecie miejsce dwie sekcje. W tym roku dokonano niezbędnych zakupów w postaci: 15 mundurów bojowych typu moro,8 par butów skórzanych typu skuter, 8 pasów bojowych, 6 kamizelek ostrzegawczych, 9 sztuk bluz młodzieżowych drużyn pożarniczych.

1997 rok to szczególny okres dla OSP Czaniec, ponieważ obchodzony jest jubileusz 100-lecia. Z tego powodu jednostka otrzymuje nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo wsi, ponadto sztandar odznaczony zostaje Złotym Znakiem Związku OSP oraz Złotym Medalem Zarządu Głównego Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej. W maju tegoż roku OSP zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. W roku tym wykonano następujące prace remontowo budowlane takie jak: budowa magazynu sprzętu pożarniczego i umundurowania, wymiana oświetlenia na sali widowiskowej oraz na klatkach schodowych, wymiana orynnowania remizy z rynien metalowych na plastikowe. W roku bieżącym zakupiono niezbędny sprzęt w postaci: 10 pasów bojowych dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, 6 hełmów pożarniczych, 6 kurtek ocieplanych, basen brezentowy, 2 linki ratownicze, 10 czapek wyjściowych, 15 mundurów wyjściowych, Jak w roku poprzednim tak i w tym jednostka czynnie uczestniczy w zwalczaniu skutków powodzi i wichury na terenie całej gminyW roku tym jednostka uczestniczy w gminnych zawodach sportowo pożarniczych zajmując następujące miejsca: pierwsze miejsce jedna sekcja, drugie miejsce trzy sekcje.

W roku sprawozdawczym za zasługi i włożony wkład pracy niżej wymienieni druhowie odznaczeni zostali:

Odznaką strażak wzorowy:

· Sędziak Krzysztof
· Niemiec Sławomir
· Szlagor Zbigniew
· Błasiak Dawid
· Kołek Jarosław
· Sowa Jacek
· Mreńca Adam
· Klęczar Piotr
· Nalborczyk Tomasz

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Iskierka Marian
· Medoń Marian
· Maga Andrzej
· Wojtyła Ludwik
· Błasiak Bolesław

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Czernik Wiesław
· Czernik Bogumił
· Chmielniak Eugeniusz
· Mreńca Kazimierz

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Kołek Ludwik
· Gąsiorek Bolesław
· Dudek Józef

Rok 1998 upłynął na pracach typowo gospodarczych związanych z: dwukrotnym malowaniu poszycia dachowego, ułożeniem płytek ceramicznych na części sali widowiskowej oraz w magazynie spożywczym, zakupiono dwa piecyki gazowe do świetlicy i sali prób orkiestry, zakupiono aparaturę nagłośniającą. W roku tym jednostka uczestniczyła w akcjach gaśniczych na terenie wsi u Stefani Blarowskiej oraz u Pana Gałuszki w Wielkiej Puszczy. W ramach prac społecznych w roku bieżącym jednostka nasza dokonała dwukrotnej zbiórki złomu na terenie wsi. W historii dotychczasowych udziałów w zawodach sportowo pożarniczych rok ten okazał się wyjątkowo pomyślny, gdyż na pięć sekcji zajęliśmy pięć pierwszych miejsc.

W roku sprawozdawczym za zasługi i włożony wkład pracy niżej wymienieni druhowie odznaczeni zostali:

Odznaką strażak wzorowy:

· Kolber Dariusz
· Kuźma Roman

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Łyczko Czesław

· Klęczar Stanisław

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Dudek Bogdan

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Czernik Kazimierz
· Maga Stanisław

Rok 1999 obfitował w wiele prac społecznych związanych między innymi z dwukrotną zbiórką złomu i innych nieczystości na terenie wsi w trakcie której, zebrano 9926 kg złomu stalowego oraz 73 worki odpadów szklanych. W miesiącu wrześniu otrzymaliśmy na stan naszej jednostki lekki samochód pożarniczy marki Żuk wycofany z Wielkiej Puszczy w którym dokonaliśmy remontu kapitalnego i malowania. Zakupiono niezbędny sprzęt w postaci: 10 mundurów koszarowych, pompę pływającą typu „Leda”, szafę chłodniczą do kuchni. Dokonano malowania parkietu na sali widowiskowej oraz garażu bojowego. W roku tym jednostka wielokrotnie wyjeżdżała do palących się traw oraz do jednego pożaru garażu. Jak co roku sekcje nasze uczestniczyły w zawodach sportowo pożarniczych szczebla gminnego zajmując następujące miejsca: pierwsze miejsce dwie sekcje, drugie miejsca trzy sekcje oraz w zawodach szczebla powiatowego w miejscowości Zabrzeg zajmując następujące miejsca: trzecie miejsce jedna sekcja i czwarte miejsce jedna sekcja.

W roku sprawozdawczym za zasługi i włożony wkład pracy niżej wymienieni druhowie odznaczeni zostali:

Odznaką strażak wzorowy:

· Nalborczyk Andrzej
· Wróblewski Paweł
· Giżycki Jerzy
· Kowalski Jacek
· Dudek Tomasz

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Stokłosa Jan
· Kolber Dariusz

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Młynarski Stanisław<
· Bizoń Czesław

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Cibor Krzysztof
· Kowalski Andrzej

top

Lata 2000 – 2009

2000 rok to ostatni rok minionej kadencji i podobnie jak w roku minionym przeprowadzono dwukrotnie zbiórkę złomu na terenie wsi. Rok 2000 obfitował w wiele prac gospodarczo remontowych takich jak: wymiana trzech okien w wieży, zamontowano na wieży dodatkową syrenę alarmową wymieniając przy tym całe zasilanie elektryczne od linii do licznika i na wieżę, wymalowano stolarkę okienną na sali widowiskowej, wymalowano świetlicę młodzieżową. W ramach dosprzętowienia zaplecza kuchennego zakupiono: zamrażarkę oraz dwie kuchnie gazowe. Ponadto zakupiono sprzęt pożarniczy w postaci: 2 reflektory halogenowe, 6 sztuk reflektorów przenośnych do samochodów, pompę szlamową, 10 hełmów bojowych, 17 mundurów wyjściowych, 10 mundurów bojowych, radiotelefon Motorola, 8 par butów gumowych, 10 pasów bojowych. W roku tym jednostka nasza czynnie uczestniczyła w zwalczaniu skutków powodzi oraz gaszeniu pożaru na terenie Porąbki. Jak co roku jednostka uczestniczyła w zawodach sportowo pożarniczych zajmując następujące miejsca: pierwsze miejsce dwie sekcje i drugie miejsce jedna sekcja.

W roku sprawozdawczym za zasługi i włożony wkład pracy niżej wymienieni druhowie odznaczeni zostali:

Odznaką strażak wzorowy:

· Czernik Damian
· Borowczyk Marcin
· Tomiak Krzysztof

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Nalborczyk Tomasz

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Bryndza Stanisław

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Gąsiorek Kazimierz

4 lutego 2001 roku w trakcie zebrania sprawozdawczo-wyborczego zostaje wybrany nowy zarząd w składzie:

· Prezes – Władysław Maga,
· Vice Prezes – Kazimierz Czernik,
· Naczelnik – Damian Czernik,
· Sekretarz – Marcin Borowczyk,
· Skarbnik – Bogumił Czernik,
· Członek – Mieczysław Fąferko,
· Członek – Dariusz Kolber,
· Członek – Andrzej Kowalski,

W roku sprawozdawczym wykonano następujące prace: wymalowano kuchnię oraz pomieszczenia magazynowe, wymalowano stolarkę okienną i drzwiową wewnątrz remizy, wymalowano i położono płytki podłogowe w pomieszczeniach orkiestry, wymalowano i położono płytki podłogowe w pomieszczeniu ubikacji przy sali prób orkiestry, wymieniono sanitariaty w ubikacjach remizy, wymieniono lampy oświetleniowe w ubikacjach
i pomieszczeniach garażowych, wymalowano świetlicę młodzieżową, wykonano okienko podawcze z kuchni na salę, wykonano częściowy remont ogrodzenia. Mając na względzie poprawę ochrony środowiska jednostka dokonała dwukrotnej zbiórki złomu na terenie wsi. Dwudziestotrzykrotnie druhowie uczestniczyli w różnego rodzaju działaniach w tym: w zwalczaniu skutków powodzi oraz wyjeżdżali do pożarów traw i pożarów na terenie wsi u Pana Ryłki i Szlagora oraz na terenie gminy.

Od tego też czasu zarząd rozpoczyna starania o zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczego.

W roku sprawozdawczym za zasługi i włożony wkład pracy niżej wymienieni druhowie odznaczeni zostali:

Odznaką strażak wzorowy:

· Kocemba Marcin
· Zając Sławomir
· Tomiak Rafał
· Potempa Paweł

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Jurczak Jan
· Sędziak Krzysztof
· Klęczar Piotr

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Błasiak Bolesław

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Chmielniak Eugeniusz
· Czernik Bogumił

12 stycznia 2002 roku z uwagi na stan zdrowia z funkcji Prezesa rezygnuje druh Władysław Maga, którego zastępuje druh Bogumił Czernik, skarbnikiem zostaje druh Dariusz Kolber. W dalszym ciągu czynione są starania o zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczego.

W maju 2002 roku na stan OSP przybywa nowa piła spalinowa do cięcia drewna marki STIHL. Dzięki hojności sponsorów we wrześniu 2002 roku zakupione zostają dwa aparaty powietrzne ochrony dróg oddechowych.

W październiku 2002 roku po blisko dwu letnich staraniach jednostka otrzymuje nowy lekki samochód pożarniczy Ford Transie, do którego zostaje zamontowany agregat wysokiego ciśnienia z samochodu Żuk. W listopadzie zostaje przekazany do OSP Bujaków samochód Żuk. W grudniu zakupiony zostaje agregat prądotwórczy oraz pompa szlamowa. Ponadto wykonano następujące prace: położono płytki podłogowe w ubikacji męskiej, dokonano remontu instalacji elektrycznej, wyremontowano syrenę alarmową, wyremontowano i zamontowano na balkonie zewnętrznym zabytkową dwukołową sikawkę konną, odnowiono elewację zewnętrzną wieży, zakupiono nowy kontener na nieczystości stałe, zakupiono nowy serwis stołowy na 150 osób do kuchni. W roku bieżącym druhowie uczestniczyli 64 – krotnie w różnego rodzaju działaniach ratowniczo gaśniczych z tego 41 razy wyjeżdżali do usuwania skutków powodzi. Również i tego roku druhowie uczestniczyli w zawodach sportowo pożarniczych szczebla gminnego i powiatowego. Ponadto uczestniczyli w turnieju tenisa stołowego w Kozach oraz w turnieju piłki halowej o puchar Wójta Gminy Porąbka. W ramach ochrony środowiska przeprowadzono zbiórkę złomu na terenie wsi. Ten rok to czas przeznaczony na dosprzętowienie jednostki w sprzęt przeciwpożarowy, na który przeznaczono 28000 złotych. Za zgodą Wójta Gminy przeprowadzono zbiórkę publiczną wśród przedsiębiorców naszej wsi w wyniku, której zebrano kwotę 6520 złotych.

W roku sprawozdawczym za zasługi i włożony wkład pracy niżej wymienieni druhowie odznaczeni zostali:

Odznaką strażak wzorowy:

· Błasiak Paweł
· Kowalski Rafał
· Błasiak Andrzej

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Mreńca Adam

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Iskierka Marian

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Czernik Wiesław

Rok 2003 to okres, który został przeznaczony na prace związane przede wszystkim z modernizacją remizy oraz terenu wokół niej. Z tego też powodu wykonano podłączenie kanalizacyjne, wyasfaltowano plac ćwiczeń za remizą o powierzchni 280 m2 , wymieniono drzwi balkonowe oraz drzwi garażowe na bramę rolowaną. Ponadto przeprowadzono badania okresowe druhów będących na liście KSRG, zakupiono dwie zapasowe butle stalowe do aparatów powietrznych, telewizor do świetlicy młodzieżowej przy OSP i inny niezbędny sprzęt. W roku tym nasi druhowie 29-krotnie uczestniczyli w różnego rodzaju zdarzeniach, począwszy od pożarów budynków i traw, zwalonych drzew, wypadków drogowych a kończąc na usuwaniu gniazd szerszeni.

W związku z trwającą kilkuletnią współpracą z Ludowym Klubem Sportowym w Czańcu druhowie 15-krotnie brali udział w zabezpieczeniu meczy piłkarskich i innych imprez odbywających się na terenie wsi.

Jak co roku cztery sekcje brały udział w zawodach sportowo-pożarniczych szczebla gminnego i powiatowego zajmując następujące miejsca:

W zawodach gminnych: kobiety- 3 miejsce, chłopcy w wieku 12-15 lat -2 miejsce,

W zawodach powiatowych w Czechowicach-Dziedzicach: kobiety – 3 miejsce, seniorzy – 10 miejsce,

11 maja 2003 roku nastąpiło uroczyste przekazanie na podział bojowy samochodu Ford Transit. W miesiącu październiku jednostka nasza uczestniczyła w zabezpieczaniu 25-godzinnego biegu na terenie Porąbki zorganizowanego z okazji rocznicy Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. W miesiącu grudniu odchodzi z naszych szeregów na wieczną warte druh honorowy Bronisław Pszczółka.

W roku sprawozdawczym za zasługi i włożony wkład pracy niżej wymienieni druhowie odznaczeni zostali:

Odznaką strażak wzorowy:

· Janosz Piotr
· Szlagor Mariusz
· Grzybek Edward

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Nalborczyk Andrzej
· Giżycki Jerzy
· Borowczyk Marcin
· Czernik Damian

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Gąsiorek Henryk
· Medoń Marian

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Mreńca Kazimierz
· Kołek Ryszard

2004 rok to kontynuacja rozpoczętych remontów i wymiany stolarki okiennej, drzwiowej oraz zakup niezbędnego umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego.

· Z tego też względu zakupiono i wykonano poniżej wymienione prace:

· Zamontowano segmentową bramę do drugiego garażu,
· Wymieniono 12 okien w kuchni i na sali ogólnej,
· Zakupiono zamrażarkę do kuchni,
· Zakupiono 4 koce gaśnicze oraz 1 gaśnicę proszkową,
· Zakupiono 2 ubrania specjalne typu „NOMEX”,
· Wymalowano salę oraz wycyklinowano i polakierowano parkiet,
· Wycięto orzechy rosnące z tyłu remizy, które niszczyły ogrodzenie,

· Ponadto wykonano wiele innych niezbędnych prac porządkowych remizie i jej otoczeniu.

W ramach czynności statutowych jednostka uczestniczyła w 19 zdarzeniach:

· Pożary budynków – 5 razy ( w tym 2-krotnie na terenie Porąbki),
· Wypadki drogowe i ich zabezpieczanie – 6 razy,

· Zagrożenia miejscowe typu:
· Usuwanie zwalonych drzew – 2 razy,
· Pożary traw – 1 raz,
· Zerwane dachy i ich zabezpieczanie – 2 razy,
· Poszukiwanie osoby zaginionej – 1 raz,
· Odcinanie samobójcy – 1 raz,
· Fałszywe alarmy – 1 raz,

W ramach podnoszenia kwalifikacji dwóch naszych druhów ukończyło kurs ratowników medycznych oraz dwóch druhów kurs naczelników OSP. Biorąc pod uwagę fakt, że od 1997 roku nasza jednostka jest włączona do Krajowego Systemy Ratownictwa Gaśniczego, na dzień 20 lutego 2005 roku druhowie posiadają niżej wymienione szkolenia:

· Wyszkolenie pierwszego stopnia – 45 osób,
· Wyszkolenie drugiego stopnia – 17 osób,
· Wyszkolenie trzeciego stopnia – 2 osoby,
· Operatorzy pił spalinowych – 10 osób,
· Operatorzy urządzeń energetycznych – 3 osoby,
· Operatorzy sprzętu – 3 osoby,
· Obsługa aparatów ochrony dróg oddechowych – 17 osób,
· Korespondencji radiowej – 17 osób,
· Ratowników medycznych – 6 osób,
· Wychowawców młodzieży – 5 osób,

· Kierowcy z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi:

· Kategorii C – 5 osób,
· Kategorii B – 6 osób,

Podobnie jak w latach poprzednich trzy sekcje naszej jednostki uczestniczyły w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, zajmując następujące miejsca: sekcja kobiet – pierwsze miejsce, sekcja seniorów– piąte miejsce, sekcja MDP chłopców – pierwsze miejsce.

W ramach współpracy z innymi organizacjami druhowie czterokrotnie zabezpieczali mecze piłki nożnej, w tym jeden międzypaństwowy Polska-Słowacja. Trzykrotnie zabezpieczali turniej halowej piłki nożnej na tereni hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Czańcu.

2005 rok to ostatni w kadencji zarządu 2001 – 2005. W tym czasie zarząd odbył 5 posiedzeń oraz jedno spotkanie organizacyjne z okazji obchodów dnia strażaka. Na dzień 31 grudnia 2005 roku jednostka nasza liczyła 114 członków czynnych, 6 członków honorowych i 35 członków wspierających. W miesiącu kwietniu z szeregów naszej jednostki ze względu na zgon odszedł czynny i zaangażowany druh Jerzy Giżycki. Podobnie jak lata poprzednie i ten obfitował w szereg prac gospodarczo – remontowych takich jak :

· wymiana karniszy na sali głównej i pokoju zarządu.
· częściowa wymiana i przeróbka instalacji wodociągowej w ubikacji i piwnicy remizy.
· wykonano podest dla orkiestry na sali głównej.
· wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w pokoju zarządu, drzwi na strych, do świetlicy i na salę główną.
· wymalowano klatkę schodową i pokój zarządu.
· wycyklinowano i polakierowano parkiet w pokoju zarządu.
· wykonano meblościankę do pokoju zarządu.
· wykonano remont patelni elektrycznej do kuchni.
· wykonano remont kapitalny motopompy PO – 5.
· wykonano remont instrumentów dla orkiestry.
· zakupiono komplet 150 kieliszków na wyposażenie kuchni.
· zakupiono nowe obrusy na wesela oraz ceratę na stoły na inne uroczystości.
· zakupiono dwa mundury specjalne typu NOMEX, trzy pary gumowych butów specjalnych, trzy pary rękawic specjalnych.
· podniesiono moc energetyczną remizy.· wymieniono gazomierz G – 25 na gazomierz G – 4 co pozwoliło zaoszczędzić w opłatach stałych w skali roku kwotę 6747 złotych brutto.

W roku tym jednostka brała udział w zwalczaniu 42 zdarzeń takich jak :

· pożary budynków zamieszkałych i niezamieszkałych 10 razy w tym :

· 1 raz na terenie Bulowic, 2 razy w Porąbce i 1 raz w Kobiernicach.
· pożar samochodu 1 raz.
· pożar kontenera na śmieci 1 raz.
· dogaszanie pogorzeliska 2 razy.
· palące się trawy 3 razy w tym 1 raz na terenie Kobiernic.
· wypadki drogowe 2 razy.
· usuwanie zatorów lodowych 1 raz.
· usuwanie zwalonych drzew 3 razy.
· zabezpieczenie zerwanych dróg 2 razy.
· poszukiwanie zaginionych zwierząt na terenie Porąbki 1 raz.
· usuwanie skutków powodzi 15 razy.
· fałszywy alarm 1 raz.

Jak co roku druhowie i druhny naszej jednostki uczestniczyli w zawodach sportowo pożarniczych szczebla gminnego zajmując następujące miejsca : kobiety 1 miejsce, seniorzy 2 miejsce oraz szczebla powiatowego zajmując następujące miejsca : kobiety 2 miejsce, seniorzy 10 miejsce. Podobnie jak w latach poprzednich jednostka nasza kontrolowana była dwukrotnie przez Państwową Straż Pożarną w bielsku białej pod względem gotowości bojowej otrzymując ocenę bardzo dobrą. Podobnie jak w roku 2002 i w tym za zgodą Wójta Gminy przeprowadzono zbiórkę publiczną wśród przedsiębiorców naszej wsi na zakup wentylatora oddymiającego w wyniku, której zebrano kwotę 3250 złotych. W tym też roku otrzymaliśmy wsparcie finansowe od Rady Sołeckiej w kwocie 8000 tysięcy złotych, którą przeznaczono na bieżące remonty. Kwota ta nie jest ujęta w wykazie przychodów za pięcioletni okres kadencji, który przedstawiony jest poniżej z uwagi na fakt, że kwota ta nie przeszła przez kasę OSP.

Przychody :
· kalendarze i darowizny – 98567 złotych
· wesela i inne uroczystości – 71502,78 złotych
· dzierżawa baru – 33400 złotych
· refundacje KSRG i Urzędu Gminy – 86136,47 złotych
· energia elektryczna z baru – 20745,34 złote
· telefon i woda z baru – 1771 złotych
· telefon kombatanci 1030 złotych
· składki członkowskie – 6960 złotych
· kapitalizacja odsetek bankowych – 615,68 złotych

Rozchody :
· wydatki na orkiestrę dętą – 5113,10 złotych
· inwestycje i remonty – 72482,36 złotych
· zawody i inne działania – 17102,83 złote
· wydatki na świetlicę młodzieżową – 2471,77 złote
· pogrzeby i inne uroczystości – 24360,51 złotych
· wydatki na kuchnię – 10517,98 złotych
· sprzęt przeciwpożarowy – 52083,05 złotych
· mundury – 13920,15 złotych
· opał i wywóz fekali – 19625,97 złotych
· umowy zlecenia, umowy o dzieło – 15265,58 złotych
· podatki, ZUS – 9623,19 złotych
· woda, gaz, telefon, energia elektryczna – 49805,71 złotych
· dotacja dla innych jednostek – 4870 złotych
· materiały biurowe – 6007,43 złote
· środki czystości – 2972,49 złotych
· delegacje – 2485,29 złotych
· prowizje bankowe – 1432 złote
Ogółem za lata 2001 – 2005 dochody wyniosły 311706,20 złotych natomiast rozchody wyniosły 309057,72

W roku sprawozdawczym za zasługi i włożony wkład pracy niżej wymienieni druhowie odznaczeni zostali:

Odznaką strażak wzorowy:

· Hankus Dawid
· Sporek Marek
· Tomiak Tomasz

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Tomiak Krzysztof
· Wróblewski Paweł

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa:
· Kolber Dariusz

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa:
· Bizoń Czesław

26 lutego 2006 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze w trakcie, którego wybrano Zarząd OSP oraz Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

· Prezes – Bogumił Czernik

· Wiceprezes – naczelnik – Damian Czernik
· Wiceprezes – Marcin Borowczyk
· Z – ca naczelnika – Piotr Klęczar
· Sekretarz – Jacek Kowalski
· Skarbnik – Dariusz Kolber
· Członek zarządu – Kazimierz Czernik
· Członek zarządu – Mieczysław Fąferko
· Członek zarządu – Andrzej Kowalski
· Członek zarządu – Władysław Maga
· Członek zarządu – Tomasz Nalborczyk

Komisja Rewizyjna :

· Przewodniczący – Ryszard Kołek
· Członek – Wiesław Czernik
· Członek – Marian Iskierka

W tym też roku odbył się Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Porąbce w trakcie, którego druh Bogumił Czernik wybranym został wiceprezesem zarządu gminnego oraz przedstawicielem do zarządu powiatowego w Bielsku Białej. Druh Damian Czernik został wybrany na członka zarządu gminnego.

W celu podniesienia prestiżu i gotowości bojowej jednostki wykonano prace i zakupiono niezbędny sprzęt niżej wymienione :

· wymieniono 12 okien w pomieszczeniach garażu, sali prób orkiestry, magazynu orkiestry,
· w pomieszczeniach baru oraz na klatce schodowej z tyłu remizy
· przebudowano i wymalowano świetlicę młodzieżową
· wykonano remont balkonu i odmalowano sikawkę na nim eksponowaną
· wymalowano boksy garażowe
· zakupiono dwa sygnalizatory bezruchu niezbędne do bezpiecznego użytkowania aparatów ochrony dróg oddechowych
· zakupiono piłę spalinową do cięcia drzewa marki Husqvarna
· zakupiono wentylator oddymiający za kwotę 4066 złotych
· zakupiono terminal GSM wysyłający SMS – y w przypadku uruchomienia syreny alarmowej
· zakupiono 2 sztuki szelek bezpieczeństwa do prac na wysokościach
· zakupiono naczynia do kuchni
· zakupiono 4 lizaki podświetlane do kierowania ruchem drogowym w przypadku działań ratowniczych na drogach
Ponadto wykonano wiele innych prac porządkowych na rzecz utrzymania porządku w remizie i jej otoczeniu.

W okresie sprawozdawczym jednostka uczestniczyła w 32 zdarzeniach takich jak :

· pożary budynków mieszkalnych i niezamieszkałych – 7 razy
· pożar kontenera na śmieci – 1 raz
· pożar suchych traw – 1 raz
· zagrożenia miejscowe typu :
· usuwanie zwalonych drzew – 6 razy
· usuwanie gniazd szerszeni – 5 razy
· usuwanie zatorów lodowych i udrażnianie przepustów – 6 razy
· odśnieżanie dachów – 2 razy
· wypompowywanie piwnic – 1 ra
· wyciąganie karetki pogotowia – 1 raz
· poszukiwanie zaginionej osoby – 1 raz
· alarm fałszywy – 1 raz

W ramach podnoszenia kwalifikacji dwóch druhów ukończyło kurs naczelników oraz czterech druhów uczestniczyło w ćwiczeniach w komorze dymowej z aparatami ochrony dróg oddechowych.

Również w tym roku trzy sekcje naszej jednostki uczestniczyły w gminnych zawodach sportowo pożarniczych na terenie Czańca zajmując następujące miejsca: sekcja seniorów 1 miejsce, sekcja kobiet 2 miejsce, sekcja mieszana MDP 2 miejsce. W ramach współpracy z Ludowym Klubem Sportowym Czaniec druhowie nasi w ramach zabezpieczenia pożarowego uczestniczyli w organizowanych meczach i innych uroczystościach. Podobnie jak w latach poprzednich jednostka kontrolowana była pod kątem gotowości bojowej otrzymując oceny bardzo dobra. W tym też roku dzięki współpracy z założycielami Portalu internetowego „Regionalny Portal Czaniec .PL , założono stronę internetową www.osp.czaniec.pl dzięki, której mogliśmy przedstawić na forum internetowym naszą jednostkę z uwzględnieniem historii, wykonywanych usług, a co najważniejsze przedstawienia naszych możliwości i osiągnięć również w formie fotograficznej. W roku sprawozdawczym za zasługi i włożony wkład pracy niżej wymienieni druhowie odznaczeni zostali:

Odznaką strażak wzorowy:

· Tomiak Jerzy
· Czernik Katarzyna
· Czernik Izabela
· Gałuszka Sylwia
· Winiarczyk Jacek

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Dudek Tomasz
· Kuźma Roman

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Klęczar Piotr
· Szpila Krzysztof

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Kołek Ludwik
· Bryndza Stanisław
· Dudek Bogdan

W dniu 24 lutego 2008 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2007 rok. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu jak również Komisji Rewizyjnej okresie sprawozdawczym jednostka w celu podniesienia prestiżu i gotowości bojowej wykonała i zakupiła niżej wymienione prace i sprzęt:

· wymieniono 40 metrów bieżących rynien tytanowo – cynkowych i 74 metry bieżące śniegołapów
· przebudowano i wymalowano świetlicę młodzieżową
· zamontowano segmentową bramę garażową
· zakupiono dwa ubrania specjalne, dwie pary butów specjalnych, dwie pary rękawic specjalnych, jeden mundur koszarowy, dwa mundury wyjściowe i 11 czapek galowych
· zakupiono 50 kg środka do neutralizacji substancji ropopochodnych „Damolin ”
· zakupiono wyposażenie do walizek ratownictwa medycznego
· zakupiono dla orkiestry dętej dwa saksofony i dwa klarnety oraz wyremontowano jeden saksofon
· zakupiono opał na zimę
· wykonano badania okresowe druhów mogących brać udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych

Ponadto wykonano wiele innych prac porządkowych na rzecz utrzymania porządku w remizie i jej otoczeniu. W okresie sprawozdawczym nasza jednostka uczestniczyła w 81 zdarzeniach takich jak

· pożary budynków zamieszkałych i niezamieszkałych – 14 razy
· pożar kontenera na śmieci, suchych traw i samochodów – 12 razy
· zagrożenia miejscowe typu:
· usuwanie zwalonych drzew – 4 razy
· usuwanie gniazd szerszeni i innych owadów – 15 razy
· usuwanie zatorów lodowych i udrażnianie przepustów wodnych – 2 razy
· odśnieżanie dachów – 1 raz
· wypompowywanie piwnic i usuwanie skutków powodzi – 20 razy
· poszukiwanie zaginionych osób, zwierząt i pomoc w transporcie pogotowia ratunkowego 2 razy
· alarmy fałszywe – 2 razy
· usuwanie plam oleju i wypadki drogowe – 9 razy

Ponadto w ramach przygotowań do zawodów sportowo pożarniczych druhowie nasi kilkanaście razy uczestniczyli w ćwiczeniach doskonalących i podobnie jak w latach poprzednich sekcja seniorów uczestniczyła w gminnych zawodach sportowo pożarniczych na terenie Kobiernic zajmując pierwsze miejsce oraz w zawodach powiatowych w Zabrzegu zajmując szóste miejsce. Podobnie jak w latach poprzednich w dalszym ciągu kontynuowana jest współpraca z Ludowym Klubem Sportowym Czaniec. W miesiącu sierpniu jednostka wspólnie z Zarządem Koła Honorowych Krwiodawców Krwi w Kobiernicach organizowała akcję oddawania krwi na terenie Czańca. Jak co roku jednostka dwukrotnie kontrolowana była pod kątem gotowości bojowej otrzymując ocenę bardzo dobrą.

W roku sprawozdawczym za zasługi i włożony wkład pracy niżej wymienieni druhowie odznaczeni zostali:

Odznaką strażak wzorowy:

· Grzybek Alina
· Czernik Krystyna
· Kołek Magdalena
· Maga Dariusz
· Romik Daniel

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Błasiak Paweł
· Potempa Paweł
· Kowalski Rafał

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Sędziak Krzysztof
· Nalborczyk Tomasz

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Iskierka Marian

W 2008 roku w składzie zarządu nie nastąpiły żadne zmiany. W roku tym wykonano szereg prac i zakupiono niezbędny sprzęt w celu podniesienia prestiżu i gotowości bojowej.

· Wykonano drugą fazę wymiany rynien tytanowo – cynkowych i śniegołapów.
· Przebudowano ubikacje w remizie.
· Zakupiono nowy w pełni profesjonalny komputer.
· Zakupiono zestawy narzędzi do samochodów pożarniczych.
· Zakupiono 25 kg środka do neutralizacji substancji ropopochodnych „Damolin”.
· Zakupiono cztery ubrania koszarowe.
· Zakupiono cztery linki ratownicze 30 metrowe.
· Zakupiono osiem kurtek typu sztormiak.
· Zakupiono cztery pary butów specjalnych.
· Zakupiono cztery hełmy bojowe typu „CALISIA”.
· Zakupiono cztery pasy bojowe.
· Zakupiono jedną parę rękawic specjalnych.
· Zakupiono jeden radiotelefon samochodowy marki „MOTOROLA”.
· Zakupiono taboret gazowy do kuchni.
· Wykonano naprawę zbiornika kompozytowego z agregatu wysokiego ciśnienia.

Ponadto wykonano szereg prac porządkowych na rzecz utrzymania porządku w remizie i jej otoczeniu. W okresie sprawozdawczym jednostka uczestniczyła w 40 zdarzeniach takich jak:

· pożary budynków mieszkalnych i niezamieszkałych – 4 razy
· pożar kontenera na śmieci, suchych traw i samochodów – 5 razy
· usuwanie zwalonych drzew – 7 razy
· usuwanie gniazd szerszeni i os – 12 razy
· wypompowywanie piwnic i usuwanie skutków powodzi – 2 razy
· usuwanie plam oleju i wypadki drogowe – 5 razy
· zabezpieczenie meczy piłkarskich i ćwiczenia na obiektach – 5 razy

W tym roku za zgodą Wójta Gminy rozpoczęliśmy zbiórkę publiczną wśród przedsiębiorców naszej wsi
w trakcie, której zebrano 5700 złotych na poczet wymiany poszycia dachowego remizy, którego koszt wyniesie około 55000 złotych. W roku tym sekcja seniorów uczestniczyła w zawodach sportowo pożarniczych szczebla gminnego na terenie Porąbki zajmując pierwsze miejsce. Jak co roku jednostka kontrolowana była dwukrotnie przez Państwową Straż Pożarną w Bielsku Białej pod kątem gotowości bojowej otrzymując ocenę bardzo dobrą.

W roku sprawozdawczym za zasługi i włożony wkład pracy niżej wymienieni druhowie odznaczeni zostali:

Odznaką strażak wzorowy:

· Kolber Lucyna
· Gałuszka Agnieszka
· Giżycka Henryka
· Chmielniak Marcin
· Maga Magdalena

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Szlagor Mariusz
· Janosz Piotr
· Kowalski Jacek
· Błasiak Andrzej

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Borowczyk Marcin
· Czernik Damian
· Nalborczyk Andrzej

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

· Błasiak Bolesław
· Medoń Marian

W 2009 roku wykonaliśmy następujące prace i zakupiliśmy niezbędny sprzęt w celu podniesienia prestiżu i gotowości naszej jednostki

· Wykonano wymiany poszycia dachowego remizy, którego koszt wyniósł – 54193,87 złotych.
· Wykonano ocieplenie wieży, której koszt wyniósł – 18923,01 złote.
· Zakupiono Torbę Ratownictwa Medycznego PSP R-1 za kwotę 3500 złotych.
· Zakupiono 12 par rękawic do ubrań specjalnych i 5 sztuk kominiarek niepalnych.
· Zakupiono pompę szlamową KHT- 80 Honda za kwotę 4269,30 złotych.

Na zebraniu sprawozdawczym w dniu 28 marca Zarząd złożył podziękowanie Starostwu Powiatowemu w Bielsku Białej za udzielone dofinansowanie w kwocie 10000 złotych, Wójtowi Gminy za udzieloną dotację w kwocie 10000 złotych i Radzie Sołeckiej za wsparcie finansowe w kwocie 15000 złotych, które to kwoty przeznaczone zostały na sfinansowanie wymiany poszycia dachowego.

Ponadto druhowie wykonali wiele innych prac porządkowych na rzecz utrzymania porządku w remizie i jej otoczeniu. W tym roku jednostka uczestniczyła w 50 zdarzeniach takich jak :

· Pożary budynków mieszkalnych i niezamieszkałych – 7 razy
· Pożar kontenera na śmieci , suchych traw i samochodów – 3 razy
· Usuwanie gniazd szerszeni – 1 razy
· Poszukiwanie zaginionych osób – 1 raz
· Pomoc pogotowiu ratunkowemu i policji – 2 razy
· Odśnieżanie dachów – 2 razy
· Alarmy fałszywe – 1 raz
· Wypompowywanie piwnic usuwanie skutków powodzi i wichur- 13 razy
· Usuwanie plam oleju i wypadki drogowe – 6 razy
· Zabezpieczenie meczy piłkarskich i ćwiczenia na obiektach – 14 razy

Ponadto druhowie 11- krotnie zabezpieczali targi energetyczne w Bielsku Białej za które uzyskali kwotę 3300 złotych. W ranach współpracy z Ludowym Klubem Sportowym Czaniec druhowie nasi w ramach zabezpieczenia pożarowego zabezpieczali organizowane tam mecze i inne imprezy. Podobnie jak w latach poprzednich i w tym jednostka nasza 2 – krotnie kontrolowana była przez Państwową Straż Pożarną w Bielsku Białej pod kątem sprawności sprzętu silnikowego otrzymując ocenę bardzo dobrą, do której przyczynili się naczelnicy z konserwatorem druhem Kowalskim na czele.

W tym roku za zasługi odznaczeni zostali niżej wymienieni druhowie :

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa

· Gąsiorek Henryk

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa

· Mreńca Adam

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa

· Grzybek Edward

 

top

Lata 2010 do nadal

W roku 2010 w składzie zarządu nie nastąpiły żadne zmiany. W celu podniesienia prestiżu i gotowości bojowej wykonano remont pomieszczeń kuchennych, których koszt wyniósł około 45071 złotych oraz zakupiono piec centralnego ogrzewania.

W minionym roku jednostka nasza uczestniczyła w 156 zdarzeniach takich jak:

– Pożary budynków mieszkalnych i niezamieszkałych – 8 razy (w tym 2 razy poza terenem Czańca)
– Pożary suchych traw i samochodów – 8 razy

Miejscowe zagrożenia typu :

– Usuwanie gniazd szerszeni, os i zwalonych drzew – 14 razy
– Zabezpieczanie imprez masowych i meczy piłkarskich – 22 razy
– Pomoc pogotowiu ratunkowemu i Policji – 1 raz
– Usuwanie skutków kolizji drogowych – 2 razy
– Zabezpieczanie wałów ochronnych rzeki Soła na terenie Kobiernic – 4 razy
– Wypompowywanie studni i usuwanie skutków powodzi – 86 razy
– Wyjazdy gospodarcze do zabezpieczenia targów energetycznych na terenie Bielska Białej – 7 razy
– Alarmy fałszywe – 4 razy.

Podobnie jak w latach poprzednich za zgodą Wójta Gminy w dniach 27 czerwca i 1 lipca dokonaliśmy zbiórki publiczne na zakup sprzętu w trakcie, której zebraliśmy 11130,60 złotych.

W dniu 27 lutego 2011 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze w trakcie którego z funkcji Prezesa i członka zarządu zrezygnował dotychczasowy Prezes Bogumił Czernik oraz członkowie zarządu w osobach: Marcin Borowczyk, Mariusz Szlagor, Kazimierz Czernik, Mieczysław Fąferko, Władysław Maga, Andrzej Kowalski.
W wyniku przeprowadzonych wyborów wybrany został nowy zarząd w składzie:

Prezes – Wojciech Waligóra,
Wiceprezes – Naczelnik – Damian Czernik,
Wiceprezes – Piotr Klęczar,
Zastepca Naczelnika – Jacek Winiarczyk,
Skarbnik – Dariusz Kolber,
Sekretarz – Jacek Kowalski,

Członkowie – Andrzej Błasiak, Janusz Kojder, Tomasz Nalborczyk, Roman Soj, Marek Sporek.

Komisja Rewizyjna :

Przewodniczący – Ryszard Kołek,
Członkowie – Wiesław Czernik, Marian Iskierka.

W Y K A Z odznaczonych w 2010 roku

Za zasługi dla ochotniczego pożarnictwa powiatu bielskiego:
Czernik Bogumił

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa:
Kolber Dariusz

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa:
Tomiak Krzysztof

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa:
Sporek Marek

Strażak wzorowy:
Kaspera Marek
Mreńca Krzysztof

top